[[nl]]Leer[[en]]Learn

[[nl]]Over Ons
[[en]]About Us

[[nl]]In den beginne [[en]]In the beginning

[[nl]]Geschiedenis
[[en]]History

[[nl]]Matoekoe is het inheemse woord voor draagmand en symboliseert een veilige omhulling waarbinnen verstandelijke ontwikkeling optimaal kan plaatsvinden. Matoekoe is in 1988 ontstaan vanuit een particulier initiatief ondersteund vanuit Nederland en werkt vanuit een holistische benadering van mens- en wereldbeeld. Aan ons de opdracht om de ware individualiteit achter de mens met een beperking te ontdekken en de persoon in zijn/haar mogelijkheden aan te spreken en te faciliteren.

[[en]]Matoekoe is an indigenous word for carrying basket and symbolizes a safe enclosure within which mental development kan occur optimally. Matoekoe came into existence in1988 as the result of a private initiative supported from within the Netherlands.

[[nl]]In het vervolg [[en]]In the future

[[nl]]Toekomstplannen
[[en]]Plans

[[nl]]Het bestuur, directie, en de medewerkers geloven nadrukkelijk in het bestaansrecht van Matoekoe en zijn van mening dat het centrum een belangrijke rol vervult in de maatschappij. Het focussen op de capaciteiten en talenten van de pupillen, in plaats van op hun beperkingen, is duidelijk een andere benaderingswijze die zijn vruchten afwerpt. Het centrum is gevestigd ten zuiden van Lelydorp op een terrein van drie hectaren waarvan een deel reeds tot ontwikkeling is gebracht. Er staan veertien in organische stijl opgetrokken gebouwen die inmiddels aan renovatie toe zijn. De grote Nederlandse fondsen en donateurs die jarenlang hun bijdrage hebben geleverd aan Matoekoe staan op het standpunt dat voor de dagelijkse exploitatie er voldoende financiële draagkracht in Suriname moet zijn. Dat is ook de mening van het huidig bestuur van Matoekoe. De Surinaamse overheid is partner van Matoekoe door de exploitatiekosten grotendeels te subsidiëren vanuit het Ministerie van SoZaVo. Voor renovatie van de faciliteiten, expansie van het complex en verduurzamen en uitbreiden van de diensten van Matoekoe zijn echter meer financiee middelen nodig.

[[en]]The board, management, and employees strongly believe in Matoekoe's right to exist and believe that the center plays an important role in society. Focusing on the abilities and talents of the pupils, rather than on their limitations, is clearly a different approach that is bearing fruit. The center is located south of Lelydorp on an area of ​​three hectares, part of which has already been developed. There are fourteen organic-style buildings that are now due for renovation. The large Dutch funds and donors who have made their contribution to Matoekoe for many years are of the opinion that there should be sufficient financial capacity in Suriname to cover day-to-day exploitation. That is also the opinion of the current board of Matoekoe. However, donations are needed for the renovation of the facilities, the expansion of the complex.


Beeldplan van het terrein met veel groen en hout en organische vormen.

[[nl]]Beeldplan Matoekoe[[en]]Visual plan Matoekoe

Aynimundo - Plataforma Urbana
Calle Arturo Suárez 182
Zona B San Juan de Miraflores
Lima, Perú

[[nl]]Het bovenstaand beeldplan is gegeven door Aynimundo. Aynimundo is een civiele vereniging die wordt gevormd door een team dat werkt met burgers die samen innovatieve initiatieven in onderwijs, economie en architectuur bevorderen om verandering te genereren. Dit beeldplan weergeeft het streven van Matoekoe om uit te groeien tot een modern, ecologisch, therapeutisch complex.

[[en]]The above visual plan has been given by Aynimundo. Aynimundo is a civil association formed by a team that works with citizens who jointly promote innovative initiatives in education, economy and architecture to generate change. This visual plan reflects Matoekoe's ambition to grow into a modern, ecological, therapeutic complex.

[[nl]]Bestuur
[[en]]Board

2e commissaris

2nd Commissioner

2e Albert Jubithana
2e Albert Jubithana

Commissaris

Commissioner

1e Ignacio Caldeira
1e Ignacio Caldeira

Penningmeester

treasurer

Cornelis Antonie van Dijk
Cornelis Antonie van Dijk

Secretaris

Secretary

Angela Salmo
Angela Salmo

Voorzitter

Chairman

Roseanne Franklin
Roseanne Franklin

Management

...

[[nl]]Bij ons werken [[en]]Work here

[[nl]]Vacatures
[[en]]Vacancies

Vrijwilliger Social Media en website

Volunteer Social Media & website

Voor onzewebsite, social media presence, Facebook, Instagram, en Youtube, hebben wij een vrijwilliger nodig die daarmee handig is en graag onze berichten voor ons plaatst.

Wij maken en sturen de foto's. Jij maakt en post passende berichten voor elk platform.
Aantal uren per week 5. Dit kan worden verdeelt over de week, afhankelijk van de posts.
Voor deze opdracht zijn wij opzoek naar een creatieve jonge student.
We hebben uiteraard een financiele vergoeding beschikbaar voor deze leuke social remote job.
interesse: mail naar secretariaat@matoekoe.com of app met: +597 8911458

For our website, social media presence, Facebook, Instagram, and Youtube, we need a volunteer who is handy with such things and who is happy to post our messages for us. We create and send the photos. You create and post suitable messages for each platform.

Number of hours per week: 5. This can be spread out over the week, depending on the posts.
For this assignment, we are looking for a creative young student. We have a financial compensation available for this enjoyable social remote job.

[[nl]]Uren per week [[en]]Hours per week
3

[[nl]]Onze noden[[en]]Our needs

[[nl]]Doneren[[en]]Donate

[[nl]]Een gift kunt u geven via onze Surinaamse bankrekeningen.[[en]]You may give through our Surinamese bank accounts.

Stg. Heilpedagogisch Centrum Matoekoe


DSB (SRD): 747.77.40
DSB (Euro): 04.43.719

[[nl]]Uiteraard waarderen wij het extra indien u ervoor kiest de overboeking bij uw bank als periodiek in te stellen. [[en]]Of course we appreciate it even more if you choose to set up your deposit as a periodic bank transfer.

[[nl]]Blijf in [[en]]Stay in

Contact

[[nl]]Volg ons op Instagram en Facebook om te weten waar wij mee bezig zijn. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief.
[[en]]Follow us on Instagram and Facebook to know what we're up to. Or sign up for our newsletter.

Social Media

Our Instagram Account

[[nl]]Nieuwsbrief
[[en]]Newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Up Arrow
[[nl]]NAAR DE Top
[[en]]TO THE TOP

Powered by