[[nl]]Leer[[en]]Learn

[[nl]]Over Ons
[[en]]About Us

[[nl]]In den beginne [[en]]In the beginning

[[nl]]Geschiedenis
[[en]]History

[[nl]]Matoekoe is het inheemse woord voor draagmand en symboliseert een veilige omhulling waarbinnen verstandelijke ontwikkeling optimaal kan plaatsvinden. Matoekoe is in 1988 ontstaan vanuit een particulier initiatief ondersteund vanuit Nederland en werkt vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Dit houdt het volgende in: “Hoe beperkt een kind of jongvolwassene ook mag wezen in zijn of haar mogelijkheden, diep van binnen is de geest net zo compleet als die van ieder ander mens.” Aan ons de opdracht om de ware individualiteit achter de mens met een beperking te ontdekken en de persoon op zijn mogelijkheden aan te spreken. Er zijn wereldwijd ongeveer 550 instellingen voor heilpedagogie, met in Nederland 65 en in Zuid Amerika 30. Om verbonden te blijven met andere heilpedagogische instellingen en ook inhoudelijk gevoed te worden, is Matoekoe lid van de NVAZ (Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorgverleners).

[[en]]Matoekoe is an indigenous word for carrying basket and symbolizes a safe enclosure within which mental development kan occur optimally. Matoekoe came into existence in1988 as the result of a private initiative supported from within the Netherlands and works from the anthroposophical view of humanity and the world. This means the following: "No matter how limited a child or young adult may be in his or her capabilities, deep down the spirit is just as complete as that of any other human being." Our mission is to discover the true individuality within the person with a disability and to appeal to the person's capabilities. There are approximately 550 institutions for heilpedagogie  worldwide, with 65 in the Netherlands and 30 in South America. In order to stay connected to similar educational institutions and to stay up to date, Matoekoe is a member of the NVAZ (Dutch Association for Anthroposophical Care Providers).

[[nl]]In het vervolg [[en]]In the future

[[nl]]Toekomstplannen
[[en]]Plans

[[nl]]Het bestuur, directie, en de medewerkers geloven nadrukkelijk in het bestaansrecht van Matoekoe en zijn van mening dat het centrum een belangrijke rol vervult in de maatschappij. Het focussen op de capaciteiten en talenten van de pupillen, in plaats van op hun beperkingen, is duidelijk een andere benaderingswijze die zijn vruchten afwerpt. Het centrum is gevestigd ten zuiden van Lelydorp op een terrein van drie hectaren waarvan een deel reeds tot ontwikkeling is gebracht. Er staan veertien in organische stijl opgetrokken gebouwen die inmiddels aan renovatie toe zijn. De grote Nederlandse fondsen en donateurs die jarenlang hun bijdrage hebben geleverd aan Matoekoe staan op het standpunt dat voor de dagelijkse exploitatie er voldoende financiële draagkracht in Suriname moet zijn. Dat is ook de mening van het huidig bestuur van Matoekoe. Immers ondersteunt de Surinaamse overheid Matoekoe door de exploitatiekosten grotendeels te subsidiëren. Voor renovatie van de faciliteiten, expansie van het complex en behoud van de antroposofische en heilpedagogische identiteit zijn echter donaties nodig.

[[en]]The board, management, and employees strongly believe in Matoekoe's right to exist and believe that the center plays an important role in society. Focusing on the abilities and talents of the pupils, rather than on their limitations, is clearly a different approach that is bearing fruit. The center is located south of Lelydorp on an area of ​​three hectares, part of which has already been developed. There are fourteen organic-style buildings that are now due for renovation. The large Dutch funds and donors who have made their contribution to Matoekoe for many years are of the opinion that there should be sufficient financial capacity in Suriname to cover day-to-day exploitation. That is also the opinion of the current board of Matoekoe. After all, the Surinamese government supports Matoekoe by subsidizing the operating costs for a large part. However, donations are needed for the renovation of the facilities, the expansion of the complex and the preservation of the anthroposophical and pedagogical identity.


Beeldplan van het terrein met veel groen en hout en organische vormen.

[[nl]]Beeldplan Matoekoe[[en]]Visual plan Matoekoe

Aynimundo - Plataforma Urbana
Calle Arturo Suárez 182
Zona B San Juan de Miraflores
Lima, Perú

[[nl]]Het bovenstaand beeldplan is gegeven door Aynimundo. Aynimundo is een civiele vereniging die wordt gevormd door een team dat werkt met burgers die samen innovatieve initiatieven in onderwijs, economie en architectuur bevorderen om verandering te genereren. Dit beeldplan weergeeft het streven van Matoekoe om uit te groeien tot een modern, ecologisch, therapeutisch complex.

[[en]]The above visual plan has been given by Aynimundo. Aynimundo is a civil association formed by a team that works with citizens who jointly promote innovative initiatives in education, economy and architecture to generate change. This visual plan reflects Matoekoe's ambition to grow into a modern, ecological, therapeutic complex.

[[nl]]Het nieuw [[en]]The new

[[nl]]Bestuur
[[en]]Board

Secretaris

Secretary

Joan de Graav
Joan de Graav

Voorzitter

Chairman

Roseanne Franklin
Roseanne Franklin

Management

...

[[nl]]Bij ons werken [[en]]Work here

[[nl]]Vacatures
[[en]]Vacancies

Vrijwilliger Social Media

Volunteer Social Media

Voor onze social media presence, Facebook, Instagram, en Youtube, hebben wij een vrijwilliger nodig die daarmee handig is en graag onze berichten voor ons plaatst.

Wij maken en sturen de foto's. Jij maakt en post passende berichten voor elk platform.

For our social media presence, Facebook, Instagram, and Youtube, we need a volunteer who is handy with such things and who is happy to post our messages for us. We'll take and send the pictures, while you post appropriate messages to each platform.

[[nl]]Uren per week [[en]]Hours per week
3

[[nl]]Onze noden[[en]]Our needs

[[nl]]Doneren[[en]]Donate

[[nl]]Een gift kunt u geven via onze Surinaamse bankrekeningen.[[en]]You may give through our Surinamese bank accounts.

Stg. Heilpedagogisch Centrum Matoekoe

VCB (SRD): 5530.1.1427
DSB (SRD): 747.77.40
DSB (Euro): 04.43.719

[[nl]]Uiteraard waarderen wij het extra indien u ervoor kiest de overboeking bij uw bank als periodiek in te stellen. [[en]]Of course we appreciate it even more if you choose to set up your deposit as a periodic bank transfer.

[[nl]]Blijf in [[en]]Stay in

Contact

[[nl]]Volg ons op Instagram en Facebook om te weten waar wij mee bezig zijn. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief.
[[en]]Follow us on Instagram and Facebook to know what we're up to. Or sign up for our newsletter.

Social Media

Our Instagram Account

[[nl]]Nieuwsbrief
[[en]]Newsletter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Up Arrow
[[nl]]NAAR DE Top
[[en]]TO THE TOP

Powered by